Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

 1. Wprowadzenie

a) źródła prawa

 • ważniejsze ustawy (kpa; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o gospodarce nieruchomościami; ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ustawa o drogach publicznych; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)
 • ważniejsze akty wykonawcze (rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy; rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko);

b) rola orzecznictwa organów odwoławczych i sądów administracyjnych

 1. Sprawy wymagające wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

a) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

b) ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji innych,
niż inwestycje celu publicznego

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu a:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

b) projekt planu miejscowego

c) plan miejscowy

d) „uchwała krajobrazowa”

 1. Wpływ przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na postępowania w sprawach decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

a) konsekwencje pierwszeństwa decyzji środowiskowej wobec decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

b) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadzana przez organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 1. Organy właściwe w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

a) organy właściwe do orzekania w I instancji

b) organy współdziałające

c) organy odwoławcze

d) przekazanie sprawy według właściwości

 1. Uczestnicy postępowania

a) strony postępowania

b) organizacje społeczne

 1. Postępowania w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

a) wszczęcie postępowania

 • treść wniosku i załączniki (czy wniosek może dotyczyć części działki)
 • wezwanie do usunięcia braków
 • ustalenie stron postępowania
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji już zrealizowanej – legalizacja samowoli budowlanej
 • jak postąpić, gdy w stosunku do tej samej działki różni inwestorzy złożyli wnioski o wydanie warunków zabudowy

b) terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia

c) analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy

 • prawidłowe wyznaczenie obszaru analizowanego (kiedy obszar analizowany należy powiększyć)
 • mapa wymagana do wyznaczenia obszaru analizowanego
 • front działki (prawidłowe ustalenie jego szerokości i w konsekwencji wielkości obszaru analizowanego)
 • jaką zabudowę należy uwzględnić w analizie obszarowej (problem budynków posadowionych nielegalnie)
 • funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (czy zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest kontynuacją zabudowy zagrodowej)
 • cechy zabudowy i zagospodarowania terenu

– określenie linii zabudowy (obowiązująca a nieprzekraczalna linia zabudowy)

– wyznaczenie wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu

– wyznaczenie szerokości elewacji frontowej

– wyznaczenie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki

– udział powierzchni biologicznie czynnej

– wymagana ilość miejsc parkingowych

d) dostęp do drogi publicznej

e) uzbrojenie terenu

f) zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

g) zgodność z przepisami odrębnymi

h) postępowanie uzgodnieniowe

i) zawieszenie postępowania

j) postanowienia wydawane w toku postępowania

k) zakończenie postępowania

 • obowiązki organu związane z zakończeniem postępowania
 • szczegółowe omówienie decyzji wydawanych w sprawach ustalenia warunków zabudowy
  i zagospodarowania terenu
 • przeniesienie decyzji na inna osobę
 • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
 • umorzenie postępowania
 • uzupełnienie, sprostowanie, wyjaśnienie treści decyzji
 1. Postępowanie odwoławcze (i zażaleniowe)

a) wszczęcie postępowania

 • obowiązki organu I instancji związane z wniesieniem odwołania/zażalenia
 • samokontrola organu I instancji

b) postępowanie przed organem odwoławczym

 • omówienie najczęściej popełnianych przez organy I instancji błędów powodujących wadliwość
  ich rozstrzygnięć
 • postępowanie wyjaśniające
 • skutki cofnięcia odwołania/zażalenia

c) zakończenie postępowania

 

 

Szkolenie poprowadzi: Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Poznań, 19 września 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 września 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - postępowanie administracyjne

Miejsce i data:

Poznań, 05 września 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.