Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Wprowadzenie

a) źródła prawa

 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

b) rola orzecznictwa organów odwoławczych i sądów administracyjnych

2. Ogólna charakterystyka postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych

a) postępowanie „zwykłe” i uproszczone

b) ocena oddziaływania na środowisko

c) karta informacyjna przedsięwzięcia / raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

d) udział społeczeństwa

e) decyzje środowiskowe (rodzaje)

f) znaczenie decyzji środowiskowej w procesie inwestycyjnym

3. Organy administracyjne

a) organ prowadzący postępowanie główne

b) organy współdziałające

4. Uczestnicy postępowania

a) strony (zasady dotyczące ustalania i zawiadamiania stron z uwzględnieniem obszaru oddziaływania inwestycji i w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym)

b) organizacje społeczne (ekologiczne)

c) społeczeństwo

5. Postępowania w sprawach wydania decyzji środowiskowych – szczegółowe omówienie poszczególnych etapów postępowania „zwykłego” i uproszczonego

a) wszczęcie postępowania

 • treść wniosku i załączniki
 • wezwanie do usunięcia braków
 • ustalenie stron postępowania (uproszczone zasady postępowania)
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania (różne sposoby zawiadamiania)

b) terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia

c) procedura uzgodnieniowa (forma zajęcia stanowiska organu i jej wpływ na postępowanie główne)

d) ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

e) postępowanie z udziałem społeczeństwa

f) zakończenie postępowania

 • obowiązki organu związane z zakończeniem postępowania
 • szczegółowe omówienie decyzji wydawanych w sprawach środowiskowych
 • zmiana treści decyzji
 • przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

6. Zmodyfikowane obowiązki informacyjne obciążające organy administracyjne

7. Prawne uregulowanie wstrzymania wykonania decyzji i konsekwencje tej regulacji dla uczestników postępowania, organów administracyjnych i sądów administracyjnych

 

Szkolenie poprowadzi: Radca prawny Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Obecnie jako członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wielu lat orzeka i występuje przed sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym w sprawach dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji środowiskowych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 27 września 2022 r. w godzinach 09.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł /os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 19 września 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Decyzje środowiskowe w świetle aktualnych przepisów prawa i orzecznictwa

Miejsce i data:

Szkolenie online, 27 września 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,