Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Postępująca informatyzacja procedur administracyjnych przynosi coraz to nowe problemy praktyczne i nie tylko.

Pierwszy problem, którego dotyczy szkolenie wiąże się z wejściem w życie w dniu 5.10.2021 r. ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ten akt prawny spowodował modyfikacje w regulacjach dotyczących doręczania pism oraz wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniach: administracyjnym i podatkowym. Podkreślenia jednak wymaga, że chociaż już weszły w życie nowe regulacje w tym zakresie, to wciąż nie mają one zastosowania. W tym obszarze, po najnowszych zmianach, uzależniono ich zastosowanie od komunikatu Ministra Cyfryzacji. Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób doręczać pisma i wnosić podania drogą elektroniczną w tzw. okresie przejściowym, czyli pomiędzy 5.10.2021 r. a dniem wynikającym z komunikatu Ministra Cyfryzacji.

Drugie zagadnienie dotyczy nowych zasad wnoszenia podań oraz doręczania pism w postępowaniu administracyjnym oraz podatkowym. Przepisy te jeszcze nie są stosowane (chociaż już obowiązują), ale dobrze jest (na przyszłość) zapoznać się z ich treścią i nowymi zasadami dokonywania ww. czynności.

Trzeci problem będący przedmiotem szkolenia wiąże się z postanowieniami uchwały NSA z 6.12.2021 r., I FPS 2/21, w której zajęto stanowisko, że zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Problem powyższy dotyczy wyłącznie przepisów podstępowania sądowoadministracyjnego. Nasuwa się jednak poważna wątpliwość, czy rozwiązanie przyjęte w uchwale nie powinno mieć odniesienia do procedury podatkowej oraz administracyjnej.

Szkolenie ma trzy główne cele. Pierwszy to przedstawienie stanu prawnego w zakresie powstania obowiązku stosowania nowych zasad doręczania pism drogą elektroniczną w procedurach administracyjnych (podatkowych) oraz zasad doręczania pism i wnoszenia podań w ten sposób w tzw. okresie przejściowym, czyli pomiędzy 5.10.2021 r. a dniem wynikającym z komunikatu Ministra Cyfryzacji. Drugi cel to zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi zasadami wnoszenia podań oraz doręczania pism w postępowaniu administracyjny i podatkowym na nowych zasadach, wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych. Trzeci cel szkolenia to wyjaśnienie wątpliwości związanych z podpisywaniem podań wnoszonych do organów administracyjnych w toku postępowania administracyjnego (podatkowego), a także innych pism (poza postępowaniem, np. deklaracji, zgłoszeń itp.), jeżeli czynności te odbywają się z wykorzystaniem ePUAP).

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zajmujących się w teorii oraz w praktyce postępowaniem administracyjnym i podatkowym.

 

Program szkolenia:

I. Doręczanie pism i wnoszenie podań (drogą elektroniczną) w tzw. okresie przejściowym czyli pomiędzy 5.10.2021 r. a dniem wynikającym z komunikatu Ministra Cyfryzacji:

 1. Ogólnie o nowych zasadach doręczania pism elektronicznie,
 2. Nowe pojęcia dotyczące doręczania pism elektronicznie,
 3. Obowiązki spoczywające na o.a.p. w związku z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 4. Harmonogram realizacji obowiązku stosowania przez podmioty publiczne (w tym o.a.p.) przepisów o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczania elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,
 5. Doręczanie pism drogą elektroniczną w tzw. okresie przejściowym,
 6. Wnoszenie podań drogą elektroniczną w tzw. okresie przejściowym.

II. Doręczanie pism i wnoszenie podań (drogą elektroniczną) w KPA i w OP na podstawie nowych regulacji wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych: 

 1. Wnoszenie podań drogą elektroniczną na nowych zasadach,
 2. Doręczanie pism drogą elektroniczną na nowych zasadach. 

III. Uchwała NSA I FPS 2/21 a podpisywanie pism wnoszonych do jst z wykorzystaniem ePUAP:

 1. Omówienie uchwały NSA I FPS 2/21,
 2. Zakres obowiązywania (stosowania) uchwały NSA I FPS 2/21,
 3. Uzasadnienie akceptacji stanowiska zajętego w uchwale NSA I FPS 2/21 w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne/podatkowe,
 4. Konsekwencje akceptacji stanowiska zajętego w uchwale NSA I FPS 2/21 w sprawach prowadzonych przez organy administracyjne/podatkowe. 

IV. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi: sędzia NSA dr hab. prof. Piotr Pietrasz

Dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Prawa – Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego); Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego, w tym monografii pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi” oraz komentarzy: „Ordynacja podatkowa. Komentarz. T1 i 2” pod red. L. Etela oraz „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz” pod. red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu postępowania podatkowego, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Wykładał dla radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, pracowników organów administracji skarbowej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ORCID: 0000-003-0471-5110.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 19 grudnia 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 9 grudnia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Doręczanie pism drogą elektroniczną w postępowaniu administracyjnym i podatkowym oraz zasady podpisywania pism wnoszonych do organu drogą elektroniczną

Miejsce i data:

Szkolenie online, 19 grudnia 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.