Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 1. Zakres stosowania przepisów k.p.a. do postępowania regulowanego udip.
  • Charakter postępowania regulowanego przepisami udip (odformalizowanie) w świetle post. TK z 5.12.2015 r.
  • Moment stosowania k.p.a – czynności zmierzające do wydania decyzji.
   • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 par. 2 k.p.a.
   • Wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego.
   • Powiadomienie na podstawie art. 14 ust. 2 udip.
   • Powiadomienie o wszczęciu postanowienia ?
   • Powiadomienie z art. 10 § 1 k.p.a.?
 1. W jakiej sytuacji mamy prawo wydać decyzję administracyjną.
  • Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności dla interesu publicznego.
   • Odmowa udostępnienia informacji ze względu na tajemnicę ustawowo chronioną.
    • Prawo własności intelektualnej jako przesłanka ograniczająca prawo do informacji (art. 5 ust. 1 udip).
    • Ochrona danych osobowych jako przesłanka ograniczająca prawo do informacji (art. 5 ust. 1 udip).
   • Decyzja o umorzeniu postępowania.
    • Umorzenie postępowania na podstawie art. 14 udip.
    • Umorzenie postępowania na podstawie art. 105 k.p.a.
   • Kto jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych?
   • Wobec kogo ma zastosowanie treść art. 17 udip?
   • Wymogi formalne decyzji wydawanych w oparciu o udip (art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 107 k.p.a)
 1. W jakiej sytuacji dokonujemy tzw. czynności materialno-technicznych?
  • Poinformowanie, że wniosek nie obejmuje informacji publicznych.
  • Poinformowanie, że podmiot nie posiada żądanej informacji.
  • Poinformowanie o istnieniu szczególnej formy udostępniania informacji publicznych.
  • Udzielenie informacji publicznej.
 2. Powiadomienia przewidziane w treści udip.
  • Powiadomienie o wysokości kosztów.
  • Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia sprawy.
  • Powiadomienie o niemożności zadośćuczynienia co do formy lub sposobu udostępnienia informacji publicznej.
 3. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji publicznej.
  • Odpowiedzialność karna za ,,nieudostępnienia informacji publicznej” w rozumieniu art. 23 udip.
  • Możliwość ukarania podmiotu grzywną przez sąd administracyjny.
   • W jakiej sytuacji sąd administracyjny może ukarać podmiot grzywną.
   • Kto jest personalnie zobowiązany do uiszczenia orzeczonej grzywny.
 1. Zakres sądowej kontroli procesu udostępniania informacji publicznej.
  • Zakres przedmiotowy skargi do WSA.
   • Skarga na decyzje organu II instancji.
   • Skarga na decyzje wydaną w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
   • Skarga na inny akt lub czynność z zakresu informacji publicznej (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.).
   • Skarga na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej.
    • Pojęcie bezczynności w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej.
    • Bezczynność a przewlekłość postępowania.
   • Udzielenie odpowiedzi na skargę (art. 21 udip oraz treść p.p.s.a.).
   • Możliwość uwzględnienia skargi w całości.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Piotr Sitniewski

Autor rozprawy doktorskiej nt. „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce” (2014). Autor artykułów oraz publikacji z dostępu do informacji publicznej, m.in. ,,Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach. Wzory pism” (Wolters Kluwer 2016) oraz Komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (2011). W latach 2004-2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2008-2012. Obecnie ekspert PKA. Prezes Fundacji JAWNOŚĆ.PL, założyciel i prowadzący stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego. Doświadczony wykładowca.  Od 2008 r. prowadzi szkolenia dla praktyków z zagadnień dostępu do informacji publicznej. Prowadził szkolenia m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, pracowników urzędów marszałkowskich, miast i gmin, administratorów stron BIP.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Olsztyn, 30 listopada 2016 r., w godzinach 09.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min. 4 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność: Po szkoleniu, przelewem, w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dostęp do informacji publicznej

Miejsce i data:

Olsztyn, 30 listopada 2016 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.