Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej? Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

Program szkolenia: 

1. Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

2. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi i innymi środkami pomocowymi

 • Programy unijne
 • Programy krajowe
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z procedurami
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie
  z procedurami
 • Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
 • Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi
 • Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 • Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
 • Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
 • Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
 • Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
 • Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
 • Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych

4. Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

5. Windykacja należności

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
 • Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania
  i rozkładania na raty należności

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
 • Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
 • Określenie kryteriów oceny ofert
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym
  w przepisach o zamówieniach publicznych
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne

7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej 

8. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Szkolenie poprowadzi: dr Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych w licznych instytucjach. Jest autorem ekspertyz, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Wykładowca i trener. Autor książek: Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2006; Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego – regulamin kontroli finansowej, Warszawa 2007; 100 najtrudniejszych pytań z Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007; Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych, Gdańsk 2007, Gdańsk 2009; Zamówienia publiczne do 14 tys. euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność, Poznań 2009, Partnerstwo publiczno – prywatne. Komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych, Gdańsk 2010, Kontrola zarządcza w ustawie o finansach publicznych, Wrocław 2010, Procedury kontroli zarządczej, 2011, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gminach, powiatach, województwach i ich jednostkach organizacyjnych, Wrocław 2011.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Katowice, 16-17 września 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9.00 – 15.00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 980 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 5 września 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce jednostek administracji publicznej

Miejsce i data:

Katowice, 26 - 27 sierpnia 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
980.00 zł netto 1205.40 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.