Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawimy w nowym ujęciu problem nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o drogach publicznych. To nowe ujęcie wiąże się z wprowadzeniem 1 czerwca 2017 roku do KPA działu IVa tj. art. 189a i nast. dotyczącego administracyjnych kar. Przepisy te odnoszą się wprost do definicji kary, możliwości jej miarkowania, odstąpienia od jej wymierzenia, przedawnienia jej nałożenia, wykonania i udzielania ulg. Część tych zagadnień jest już uregulowana w ustawie o drogach publicznych i konieczne staje się skonfrontowanie nowych przepisów z dotychczasowymi oraz wyjaśnienie, które i w jakim zakresie stosować.

Kary administracyjne wynikające z regulacji prawnych w ustawie o drogach publicznych były dotkliwe i wysokie – nowe rozwiązania prawne pozwalają w niektórych przypadkach je łagodzić. Omówienie wszystkich wprowadzonych zmian odbędzie się zarówno z odwołaniem do celów i założeń tej nowelizacji, jak i ratio legis oraz wskazań ustawodawcy. Koniecznym stanie się również odniesienie do wypracowanych w orzecznictwie poglądów, które mimo zmian zachowają swoją aktualność.

 

 

Program szkolenia:

 1. Założenia nowelizacji przepisów Kpa w kontekście regulacji ustawy o drogach publicznych.
 2. Umiejscowienie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez zarządców dróg w systemie finansów publicznych.
 3. Kara pieniężna nakładana za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
 4. Przesłanki, tryb i zasady nakładania kar pieniężnych w oparciu o art. 29a ustawy o drogach publicznych. Pojęcie wybudowania lub przebudowy zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi i o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.
 5. Nielegalne naruszenie substancji pasa drogowego – odpowiedzialność finansowa.
  • pojęcie pasa drogowego,
  • zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu wskazanego w zezwoleniu i o powierzchni większej,
  • problematyka art. 38 ustawy o drogach publicznych w kontekście nakładania kar pieniężnych,
  • tryb naliczania kary pieniężnej w zależności od rodzaju nielegalnego zajęcia,
  • termin płatności kary pieniężnej i możliwość naliczania odsetek za zwłokę,
  • awaria w pasie drogowym a kara pieniężna,
  • możliwość nałożenia kary pieniężnej w świetle przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego.
 6. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego i ich wpływ na tryb i przesłanki nakładania kar pieniężnych przez zarządców dróg publicznych.
 7. Bezczynność organu nakładającego karę pieniężną i przewlekłość postępowania i ich wpływ na wymiar kary.
 8. Nakaz rozstrzygania nie dających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony w postępowaniach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej (art. 81a kpa).
 9. Mediacja w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,
  • dobrowolność mediacji (art. 96a par. 2 kpa),
  • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią (art. 96f kpa),
  • poufność mediacji (art. 96j kpa),
  • czas trwania mediacji (art. 96e kpa),
  • sposób zakończenia mediacji (art. 96m i art. 96n kpa),
  • zasady ponoszenia kosztów mediacji (art. 96l kpa i art. 263, art. 263a i art. 264 par. 1a kpa).
 10. Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania działu IVa w sprawach związanych z ustawą o drogach publicznych (art. 189a -189b kpa).
 11. Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia (art. 189c kpa).
 12. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d kpa). Pojęcie tzw. związanej administracyjnej kary pieniężnej.
 13. Siła wyższa i jej wpływ na możliwość nałożenia kary pieniężnej (art. 189e kpa).
 14. Warunki odstąpienia od nałożenia kary (art. 189f kpa)
 15. Terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności (art. 189g-189h, art. 189j kpa).
 16. Odsetki od kar (art. 189i kpa).
 17. Udzielanie ulg w wykonaniu kary (art. 189k kpa).
 18. Przepisy intertemporalne.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książki „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego”, wydanie czerwiec 2017 r.  Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 13 lipca 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem, Gdańsk.

Koszt szkolenia: 490 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 6 lipca br.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Kary pieniężne nakładane w oparciu o ustawę o drogach publicznych. Przegląd nowych regulacji prawnych

Miejsce i data:

Gdańsk, 13 lipca 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.