Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Charakterystyka szkolenia: 

Jednodniowe szkolenie dla początkujących lub średnio-zaawansowanych pracowników organów administracyjnych I instancji. Prowadzone w przystępny sposób. Uczestnik dowie się jak prawidłowo, na każdym etapie, przeprowadzić ogólne postępowanie administracyjne. Uzyska wiedzę praktyczną, pozna odpowiedzi na zadawane pytania, dowie się jak prawidłowo zredagować treść wydawanych w postępowaniu pism (metryki sprawy, protokołów, wezwań, zawiadomień), oraz orzeczeń (postanowień i decyzji).

Przykładowe zagadnienia omawiane na tym szkoleniu: 

 • kiedy następuje wszczęcie postępowania – czy w dniu złożenia wniosku po raz pierwszy, czy w dniu naprawienia braków wniosku;
 • czy stroną postępowania jest osoba określona w ewidencji gruntów jako „władający”;
 • czy należy zawiesić postępowanie, gdy właściciel nieruchomości, który byłby stroną postępowania zmarł jeszcze przed wszczęciem postępowania;
 • czy należy wydać orzeczenie w sprawie uznania kogoś za stronę, gdy ujawni się w toku postępowania;
 • czy zawsze trzeba zawiadamiać strony o zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania uwag i czy trzeba uwzględnić uwagi zgłoszone przez stronę po wyznaczonym w tym zawiadomieniu terminie;
 • w jakiej formie wydać i jak doręczyć decyzję, gdy część stron domaga się jej wydania w drodze elektronicznej i doręczenia poprzez ePuap, a pozostała część tradycyjnie (w formie zwykłej pisemnej, pocztą).

Program szkolenia: 

 1. Praktyczne informacje przed wszczęciem postępowania odnośnie:
 • źródeł prawa,
 • wykładni,
 • orzecznictwa.
 1. Wszczęcie postępowania:
 • sposoby wszczęcia postępowania,
 • moment wszczęcia postępowania, terminy i skutki ich przekroczenia (w tym: prawidłowe zredagowanie pisma przekazującego ponaglenie organowi wyższego stopnia),
 • uczestnicy postępowania,
 • obowiązki organu w związku z wszczęciem postępowania (w tym: analiza wniosku / wezwanie do usunięcia braków / pozostawienie bez rozpoznania; właściwość; ustalanie stron i ich adresów w praktyce; prawidłowe zredagowanie metryki sprawy i zawiadomienia o wszczęciu postępowania; doręczenia),
 • udostępnianie akt,
 • odmowa wszczęcia postępowania.
 1. Postępowanie wyjaśniające:
 • zasada prawdy obiektywnej w praktyce,
 • środki dowodowe dopuszczalne w postępowaniu
 • rozprawa,
 • postanowienia wydawane w toku postępowania,
 • zawieszenie postępowania,
 • wymagane przed wydaniem decyzji stanowisko innego organu,
 • obowiązki organu w związku z postępowaniem dowodowym (w tym: prawidłowe zredagowanie protokołu i wydawanych w fazie postępowania dowodowego zawiadomień).
 1. Zakończenie postępowania:
 • decyzja administracyjna (w tym: elementy decyzji / prawidłowe zredagowanie sentencji i uzasadnienia),
 • umorzenie postępowania,
 • obowiązki organu w związku z wydaniem decyzji (w tym: ogłoszenie / doręczenie; uzupełnienie / sprostowanie decyzji).
 1. Praktyczne uwagi po zakończeniu postępowania:
 • obowiązki organu w związku z odwołaniem strony (w tym: samokontrola w praktyce / prawidłowe zredagowanie zawiadomienia dla pozostałych stron i pisma przewodniego do organu odwoławczego / zawartość akt sprawy przekazywanych organowi odwoławczemu),
 • zakres związania decyzją organu odwoławczego II instancji i wyrokiem sądów administracyjnych.

 

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Paula Januszewska – Klimczak

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym między innymi w trakcie pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Wieloletni pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w którym jako sprawozdawca rozpatruje na co dzień odwołania od decyzji wydawanych w I instancji. Doświadczona trenerka, od wielu lat prowadząca praktyczne szkolenia w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, ochrony przyrody i środowiska oraz planowania przestrzennego dla pracowników organów administracyjnych i podmiotów prywatnych.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia:  19 października 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 11 października 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie administracyjne w praktyce urzędnika I instancji

Miejsce i data:

Szkolenie online, 19 października 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.