Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 

I. Cel i założenia nowelizacji przepisów KPA.

II. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego.

 1. Przyjazna interpretacja przepisów – in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a.
 2. Zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności – art. 8 k.p.a.
 3. Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań) – art. 8 § 2 k.p.a.
 4. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
 5. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
 6. Zmiana w art. 15 k.p.a.
 7. Definicja decyzji prawomocnej (art. 16 § 3 k.p.a.).

 

III. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Instytucja ponaglenia.

 1. Ustawowa definicja bezczynności i przewlekłości (art. 37 § 1 k.p.a.)
 2. Tryb i zasady wnoszenia ponaglenia (art. 37 § 2–5 k.p.a., art. 52 § 2 i art. 53 § 5 p.p.s.a.)
 3. Sposób rozpoznania ponaglenia (art. 37 § 5–8 k.p.a.)
 4. Zmiany w obszarze pouczeń w innych aktach prawnych.

 

IV. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.), a decyzje wydawane na wniosek beneficjentów.

V. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.).

VI. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a.).

VII. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego w kontekście aktów administracyjnych wydawanych w postępowania zwrotowych i decyzjach o zapłacie odsetek.

 1. Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 52 § 2 i 3 oraz art. 54a p.p.s.a.)
 2. Uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.)
 3. Zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 4. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej (art. 136 k.p.a. i art. 138 § 2b k.p.a.)
 5. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa (art. 138 § 2a k.p.a.).

VIII. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

 1. Wymogi formalne sprzeciwu (art. 64b § 2 i art. 230 § 2 p.p.s.a.)
 2. Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu (art.64b–64e p.p.s.a.)
 3. Rozstrzygnięcie sprzeciwu (art. 151a, art. 182 § 2a i art. 182a p.p.s.a.)

IX. Zmiany w k.p.a. oraz innych aktach prawnych nieomówione powyżej a mające znaczenie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych zwrotowych.

 1. Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi (art. 391 § 1aa k.p.a.)
 2. Zasady liczenia terminów (art. 57 k.p.a.)
 3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 4. Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie (art. 76a § 2b i 3, art. 268a k.p.a.)
 5. Pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu (art. 107 § 1 k.p.a.)
 6. Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.)
 7. Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

X. Przepisy intertemporalne.

XI. Zasada dwuinstancyjności przy nakładaniu korekt finansowych.

XII. Przypadki korekt finansowych przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.

XIII. Odpowiedzialność majątkowa instytucji za spowodowanie nieprawidłowości indywidualnej.

XIV. „Recydywa” w korektach finansowych. Nadużycia finansowe, jako przesłanka braku podstaw do zastosowania obniżenia wartości korekty.

XV. Reformationis in peius w obszarze korekt finansowych.

XVI. Analiza zmian w obszarze zwrotu środków europejskich wprowadzonych od 2 września 2017 roku.

XVII. Omówienie najnowszego orzecznictwa sądowego.

 

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 11-12 kwietnia 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia i 9.00 – 15.00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1 190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min. 4 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książka „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” (wyd. październik 2016), certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 28 marca 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

KPA w praktyce instytucji odzyskujących środki europejskie oraz najnowsze orzecznictwo i zmiany w prawie w obszarze zwrotu środków europejskich od 2 września 2017 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 11 - 12 kwietnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.