Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 – główne zmiany i różnice w podejściu względem poprzedniej perspektywy finansowej:

 • Podstawy prawne/system wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • Nowa struktura wytycznych,
 • Różnice pomiędzy zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Polityki Spójności UE a zasadami Krajowego Planu Odbudowy.

II. Aplikacje systemu CST2021 wspierające weryfikację zasad kwalifikowalności wydatków:

 • Aplikacja SKANER,
 • Aplikacja ANTYPLAGIATOR,
 • Aplikacja E-KONTROLE,
 • Aplikacja KONTROLE KRZYŻOWE/PODWÓJNE FINANSOWANIE,
 • Aplikacja BK2021.

III. Zmiany w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków:

 • Zmiany w zakresie kwalifikowalności VAT,
 • Zmiany w zakresie stosowania ryczałtowego rozliczania wydatków,
 • Zmiany w zakresie monitorowania personelu projektu,
 • Zmiany w zakresie trwałości projektu,
 • Zamiana podejścia w zakresie stosowania zasady zakazującej podwójnego finansowania – podwójne finasowanie w kontekście realizacji projektów z polityki spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy,
 • Zmiany w zakresie katalogu wydatków niekwalifikowanych,
 • Zmiany w zakresie instrumentów finansowych,
 • Nowe podejście do grantobiorców.

IV. Zmiany w zakresie zasad udzielania zamówień nie objętych Prawem Zamówień Publicznych:

 • Rezygnacja z procedury rozeznania rynku,
 • Jedna, wspólna procedura dla wszystkich zamówień,
 • Zmiany w zakresie sposobu składania ofert – nowe obowiązki oferentów biorących udział w postępowaniach realizowanych w ramach zasady konkurencyjności,
 • Różnice względem przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

 

Szkolenie poprowadzi: Dariusz Kamiński

Ekspert zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, zamówień, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Trener z 18-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system zarządzania środkami pomocowymi, jak również dla potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania. Wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 18 stycznia 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zasady kwalifikowalności wydatków dla perspektywy finansowej 2021-2027 – główne zmiany względem perspektywy 2014-2020

Miejsce i data:

Szkolenie online, 18 stycznia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.