Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Cel i założenia nowelizacji przepisów KPA.

2. Zmiany dotyczące ogólnych zasad postępowania administracyjnego.

 • Przyjazna interpretacja przepisów – in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a.
 • Zasady bezstronności, równego traktowania i proporcjonalności – art. 8 k.p.a.
 • Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
 • Zmiana w art. 15 k.p.a.
 • Definicja decyzji prawomocnej (art. 16 § 3 k.p.a.)

3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Instytucja ponaglenia.

 • Ustawowa definicja bezczynności i przewlekłości (art. 37 § 1 k.p.a.)
 • Tryb i zasady wnoszenia ponaglenia (art. 37 § 2–5 k.p.a., art. 52 § 2 i art. 53 § 5 p.p.s.a.)
 • Sposób rozpoznanie ponaglenia (art. 37 § 5–8 k.p.a.)
 • Zmiany w obszarze pouczeń mi innych aktach prawnych.

4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.), a zezwolenia wydawane przez zarządców dróg.

5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.)

6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a.)

7. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego w kontekście aktów administracyjnych wydawanych w oparciu o ustawę o drogach publicznych.

 • Fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 52 § 2 i 3 oraz art. 54a p.p.s.a.)
 • Uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.)
 • Zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 • Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej (art. 136 k.p.a. i art. 138 § 2b k.p.a.)
 • Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa (art. 138 § 2a k.p.a.)

8. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

 • Wymogi formalne sprzeciwu (art. 64b § 2 i art. 230 § 2 p.p.s.a.)
 • Procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu (art.64b–64e p.p.s.a.)
 • Rozstrzygnięcie sprzeciwu (art. 151a, art. 182 § 2a i art. 182a p.p.s.a.)

9. Administracyjne kary pieniężne a kary pieniężne orzekane w świetle ustawy o drogach publicznych.

 • Definicja administracyjnej kary pieniężnej i zakres zastosowania działu IVa (art. 189a–189b k.p.a.)
 • Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia (art. 189c k.p.a.)
 • Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d k.p.a.)
 • Siła wyższa (art. 189e k.p.a.)
 • Warunki odstąpienia od nałożenia kary (189f k.p.a.)
 • Terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności (art. 189g–189h, art. 189j k.p.a.)
 • Odsetki od kar (art. 189i k.p.a.)
 • Udzielanie ulg w wykonaniu kary (art. 189k k.p.a.)

10. Zmiany w k.p.a. oraz innych aktach prawnych nieomówione powyżej a mające znaczenie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych w świetle ustawy o drogach publicznych.

 • Możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
  (art. 391 1aa k.p.a.)
 • Zasady liczenia terminów (art. 57 k.p.a.)
 • Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 • Możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie (art. 76a § 2b i 3, art. 268a k.p.a.)
 • Pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu (art. 107 § 1 k.p.a.)
 • Zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.)
 • Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

  11. Przepisy intertemporalne.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 14 lipca 2017 r., w godzinach 09.30 – 15.30.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 12 lipca br.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - przegląd nowych regulacji prawnych i ich praktyczne zastosowanie w pracy zarządców dróg publicznych

Miejsce i data:

Warszawa, 14 lipca 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.