Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Zakres obowiązywania kodeksu – zmiany w zakresie art. 1 KPA

2. Modyfikacje kodeksowych zasad ogólnych

2.1. Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych (nowy art. 7a KPA)

2.2. Zasada adekwatności – proporcjonalności (art. 7b KPA)

2.3. Modyfikacja zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów prowadzących postępowanie (nowe brzmienie art. 8 KPA)

2.4. Modyfikacja zasady ugodowości (nowe brzmienie art. 13 KPA)

2.5. Modyfikacja zasady dwuinstancyjności (nowe brzmienie art. 15 KPA)

2.6. Wprowadzenie pojęcia prawomocności decyzji administracyjnej (nowe brzmienie art. 16 KPA)

2.7. Modyfikacja zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (nowy art. 79a KPA)

3. Instytucja ponaglenia (nowe brzmienie art. 37 KPA)

4. Rozszerzenie zakresu doręczeń przez publiczne obwieszczenie (modernizacja art. 49 KPA)

5. Postępowanie mediacyjne (nowy rozdział 5a w Dziale II KPA)

5.1. Przedmiot mediacji i jej cel

5.2. Uczestnicy mediacji

5.3. Niejawność mediacji

5.4. Protokół z mediacji i jego skutki

6. Posiedzenie w trybie współdziałania (nowy art. 106a KPA)

7. Nowe elementy formalne decyzji oraz zmiany w zakresie pouczenia (nowe brzmienie art. 107 KPA)

8. Modernizacji konstrukcji postępowania ugodowego (nowe brzmienie art. 116-117 KPA)

9. Milczące załatwienie sprawy (nowy rozdział 8a w Dziale II KPA)

9.1. Przesłanki milczącego załatwienia sprawy

9.2. Data obowiązywania milczącego rozstrzygnięcia

9.3. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

10. Modernizacja postępowania odwoławczego

10.1. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę (nowy art. 127a KPA)

10.2. Wykonalność decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania (nowe brzmienie
art. 130 § 4 KPA)

10.3. Rozszerzenie możliwości organu odwoławczego w zakresie przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego (nowy art. 136 § 2-4 KPA)

10.4. Wytyczne organu odwoławczego (nowy art. 138 § 2a–2b KPA)

11. Postępowanie uproszczone (nowy rozdział 14 w Dziale II KPA)

11.1. Przesłanki załatwienia sprawy administracyjnej w postępowaniu uproszczonym

11.2. Procedura z wykorzystaniem urzędowego formularza

11.3. Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym

11.4. Postanowienia w postępowaniu uproszczonym

12. Administracyjne Kary Pieniężne (nowy Dział IVa KPA)

12.1. Reguły kolizyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych

12.2. Pojęcie i skutki prawne administracyjnej kary pieniężnej

12.3. Przesłanki nakładania administracyjnej kary pieniężnej

12.4. Przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

12.5. Przedawnienie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

12.6. Ulgi w zakresie wykonania administracyjnej kary pieniężnej

13. Europejska współpraca administracyjna (nowy Dział VIIIa KPA)

13.1. Zasady udzielania pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej

13.2. Rozpatrywanie wniosku o udzielenie pomocy

13.3. Forma przekazywania informacji pomiędzy organami

 

Szkolenie poprowadzi: dr Krzysztof Andrzej Wąsowski

Doktor prawa, adwokat, Wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k. w Warszawie. Ekspert komisji sejmowej ds. nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Prowadził także wykłady na innych uczelniach. Autor wielu ekspertyz naukowych, m.in.: dla Prezesa UKE, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, organów jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał m.in.: Ministrowi Skarbu Państwa, Zarządowi Krajowemu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Doświadczony trener prowadzący warsztaty i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa gospodarczego. Współpracował m.in. z takimi firmami jak: Wolters Kluwer Polska, gdzie został uhonorowany tytułem „Trener Roku”. Znawca prawa i postępowania administracyjnego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 19 listopada 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenie: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 8 listopada 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Miejsce i data:

Warszawa, 19 listopada 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.