Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

 1. Jeden typ hipoteki i możliwości zabezpieczenia nią wierzytelności istniejących jak i przyszłych
  (art. 65 i 68 u.k.w.h.).
 1. Wpływ zmian przepisów dotyczących hipotek na sytuację właściciela nieruchomości i wierzyciela.
  1. uprawnienie do zmniejszenia sumy hipoteki (art. 68 ust.2)
   • rodzaj powództwa
   • charakter wyroku i rodzaj wpisu do księgi wieczystej
   • opłata od powództwa i wniosku o wpis
   • podział hipoteki i jego skutki (art. 681 ust.2 u.k.w.h.)
   • zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej inną wierzytelnością (art.683)
   • podział hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu (art. 76 ust.1 i 4)
 1. Odmienne zasady dotyczące hipotek powstałych przed 20 lutego 2011 r. i hipotek powstałych po tej dacie.
 2. Zasadnicze zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece w latach 2013-2014 r.
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne (art.1011 – 10111 u.k.w.h)
  • zakaz rozporządzania (art.1013 u.k.w.h.)
  • opróżnione miejsce hipoteczne a egzekucja z nieruchomości (art.1013 ust.2)
  • wpis uprawnienia do rozporządzania tym miejscem do księgi wieczystej
 1. Hipoteka zabezpiecza odsetki (art.69 u.k.w.h.)
  • granice należności zabezpieczonych hipoteką
  • zabezpieczenie odsetek od wierzytelności hipotecznej do dnia 20 lutego 2011 r.
  • zabezpieczenie odsetek od wierzytelności hipotecznej od dnia 20 lutego 2011 r.
  • warunki objęcia zabezpieczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych zmiana wysokości odsetek po ustanowieniu hipoteki
 2. Wpisy w księdze wieczystej – wymagania dot. dokumentów stanowiących podstawę wpisów. Wzmianka o wniosku. Zasady składania i wypełniania wniosku o wpis w księdze wieczystej?
  Wpis zajęcia komorniczego w dziale III – czy zasadne jest żądanie wpisywania zajęcia przez wierzyciela.
 3.  Ujawnienie ograniczonych praw rzeczowych i praw osobistych w księdze wieczystej (hipoteka, służebność prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu i inne).
 4.  Jak czytać księgę wieczystą w wersji elektronicznej i w wersji papierowej? – Rodzaje odpisów
  i wypisów z księgi wieczystej, czytanie odpisów i wypisów z ksiąg wieczystych oraz korzystanie
  z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych. Praktyczne warsztaty poparte przykładami z praktyki.
 5.  Rozpoznawanie cech charakterystycznych (spełnienie warunku na podst. art. 16.1 ukwh)
  dla własnych wydruków elektronicznych z EKW.
 6.  Formularze wniosków dot. wpisów w księgach wieczystych – praktyczne uwagi.
 7.  Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 8.  Niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym Skarga na orzeczenie referendarza. Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 9.  Zmiany w hipotekach wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. przez Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978) oraz Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z dniem 30.04.2016 r. i  16.8.2016 r.
 10. Orzecznictwo.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia SN dr Helena Ciepła

Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 17 maja 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Kopernika, przy ul. Kopernika 30.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Wszystko o hipotekach wg stanu prawnego na 10 kwietnia 2018 roku z przykładami wpisów do ksiąg wieczystych

Miejsce i data:

Warszawa, 17 maja 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.