Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

1. Zakres szkolenia obejmuje należności z tytułu art. 15g, art. 15ga, art. 15gg, art. 15gga.

2. Kwestie proceduralne ustawy o finansach publicznych: należności cywilnoprawne lub należności publicznoprawne. Konsekwencje dla możliwości stosowania pomocy de minimis.

3. Postępowanie na wniosek dłużnika/zobowiązanego w związku z:

– umarzaniem należności w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
– umarzaniem należności w części, odraczanie terminów spłaty całości albo części należności lub rozkładanie na raty płatności całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika/zobowiązanego.

4. Wybór właściwej formy oraz konsekwencje z tym związane.

5. Związanie organu treścią wniosku dłużnika/zobowiązanego: procedura wzywania do uzupełnienia wniosku oraz pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (np. w związku z brakiem precyzyjnego określenia żądania).

6. Ulga niestanowiąca pomocy: status dłużnika/wierzyciela, z uwzględnieniem stanowiska sądów administracyjnych w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w okresie zawieszenia działalności gospodarczej) oraz organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych.

7. Podstawy prawne udzielenia pomocy: dlaczego można stosować wyłącznie pomoc de minimis (stan prawny na 10.10.2021 r.)

8. Wymogi proceduralne dotyczące pomocy de minimis na etapie wniosku dłużnika/zobowiązanego.

9. Ocena sytuacji ekonomicznej dłużnika/zobowiązanego z uwzględnieniem jego ewidencji rachunkowej.

10. Metody ustalania wysokości udzielanej pomocy de minimis.

11. Rozróżnienie przypadków złożenia przez dłużnika/zobowiązanego wniosku przed upływem terminu spłaty należności lub po upływie tego terminu.

12. Regulacje Kodeksu Cywilnego w odniesieniu terminów naliczania odsetek za opóźnienie w spłacie oraz wpływ na ustalenie wartości pomocy de minimis.

13. Obliczane ekwiwalentu dotacji brutto pomocy de minimis z wykorzystaniem wzorów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach: stopa referencyjna.

14. Pobieranie opłaty prolongacyjnej oraz jej wpływ na wartość pomocy de minimis.

15. Praca z kalkulatorem obliczającym wartość pomocy de minimis (udostępniony przez prowadzącego plik xlms).

16. Udzielenie pomocy de minimis wraz z wydaniem zaświadczenia oraz sprawozdaniem z udzielonej pomocy.

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych) z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).  Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 7 lutego 2022 r., w godzinach 09.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 28 stycznia 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Pomoc de minimis w ulgach w spłacie należności powstałych w związku ze wsparciem przedsiębiorstw z Tarczy Antykryzysowej w praktyce Wojewódzkich Urzędów Pracy

Miejsce i data:

Szkolenie online, 07 lutego 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,