Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Pomoc publiczna – warunki występowania:

 • 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • relacja dłużnik a przedsiębiorca,
 • ocena występowania korzyści gospodarczej.

2. Ulgi w polskich przepisach:

 • kontekst ustawy o finansach publicznych: ulgi publicznoprawne oraz cywilnoprawne (istotne różnice w kontekście pomocy publicznej),
 • kontekst ustawy Ordynacja Podatkowa,
 • kontekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • kontekst kar administracyjnych w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

3. Ulga w spłacie zobowiązań niestanowiąca pomocy publicznej:

 • stopa referencyjna,
 • opłata prolongacyjna oraz odsetki ustawowe za opóźnienie,
 • test prywatnego wierzyciela w kontekście umorzeń zobowiązań publicznoprawnych.

4. Metodologia ustalania stopy referencyjnej:

 • rating przedsiębiorstwa: kontekst analizy wskaźnikowej oraz dyskryminacyjnej,
 • wpływ poziomu zabezpieczenia na wysokość stopy referencyjnej,
 • udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora ratingu.

5. Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto:

 • rozłożenie zobowiązań na raty (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
 • odroczenie terminu płatności zobowiązania (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
 • umorzenia części lub całości zaległości,
 • praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora EDB.

6. Warunki udzielania pomocy de minimis:

 • dokumenty wymagane na etapie wniosku o ulgę,
 • uzupełnianie treści wniosku (podstawa prawna oraz terminy),
 • zaświadczenie o pomocy de minimis,
 • sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis.

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych) z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).  Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna Gospodarka”.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 21 września 2022 r., w godzinach 9.00-15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 13 września 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Występowanie pomocy publicznej w przypadku ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

Miejsce i data:

Szkolenie online, 21 września 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,