Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1.Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych:

– cel wprowadzenia rejestru

– podstawowe założenia rejestru

– zasady funkcjonowania systemu

2. Forma i tryb składania pism i dokumentów oraz szczególne uprawnienia wierzycieli w tym zakresie.

3.Informatyzacja orzeczeń sądu w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych:

– możliwość zapoznania się z aktami sprawy

– dokonywanie obwieszczeń orzeczeń oraz informacji dotyczących postępowania

4. Analiza wybranych zagadnień dotyczących nowelizacji prawa upadłościowego związanych z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych:

– przygotowana likwidacja – zmiany w sposobie wnoszenia wadium

– prowadzenie spisu inwentarza przez syndyka

– sprawozdania syndyka

– szczególne uprawnienia wierzycieli

– określenie dnia wniosku o ogłoszenie upadłości

– wniosek o ogłoszenie upadłości a postępowanie restrukturyzacyjne

– możliwość złożenia powództwa o nakazie przekazania składnika majątkowego do masy upadłości

– skarga na czynności syndyka

– sprawozdawczość syndyka – tryb zaskarżania, rezygnacja z zatwierdzania sprawozdań rachunkowych cząstkowych

– rady wierzycieli i jej uchwały

– wprowadzenie rejestru danych dotyczących aktualnego stanu wierzytelności

– terminy i sposoby zaskarżenia w związku z informatyzacją postępowania

– zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności w związku z informatyzacją postępowania

5. Analiza wybranych zagadnień dotyczących nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego związanych z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych:

– sprawozdawczość nadzorcy oraz zarządcy – tryb zaskarżania, rezygnacja z zatwierdzania sprawozdań rachunkowych cząstkowych

– wnoszenie pism do nadzorcy i zarządcy – terminy, sposób wnoszenia

– prowadzenie spisu wierzytelności w związku z informatyzacją postępowania

– zgromadzenie wierzycieli – zwołanie, sposób głosowania, możliwość przeprowadzenia głosowania wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

– głosowanie za pośrednictwem systemu – sposób głosowania, przygotowanie głosowania

– nowy zakres zobowiązań objętych układem z mocy prawa (zmiana zakresu ochrony wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo)

– zmiany w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego wobec wspólników spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej

– przyspieszone postępowanie układowe – zaliczka – terminy, wysokość

– spis inwentarza w związku z informatyzacją postępowania

– postępowanie sanacyjne – zażalenia na orzeczenia sądu

– możliwość złożenia powództwa o nakazie przekazania składnika majątkowego do masy sanacyjnej

6. Nowelizacja postępowania o zatwierdzenie układu:

– przesłanki otwarcia

– założenie akt w systemie i dokonanie obwieszczeń, w tym obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego i jego skutki

– zbieranie głosów

– zgromadzenie wierzycieli – zwołanie, przebieg

– ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu,

– zatwierdzenie układu – wniosek i jego rozpoznanie

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny Piotr Zimmerman

Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, dawniej Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.  Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r.

Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem siedmiu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 26 września 2022 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 890 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 23 września 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego - Wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych

Miejsce i data:

Szkolenie online, 26 września 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
890.00 zł netto 1094.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,