Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Prawo wodne dla zarządców dróg – w programie m.in. odprowadzanie wody z dróg do środowiska, szczelność i nieszczelność rowów, pozwolenia związane z pracami regulowanymi przez Prawo wodne, roboty prowadzone w rzekach, kompetencje spółek wodnych, procedury współpracy ze spółkami wodnymi, problematyka ścieków wodnych.

 

Program szkolenia

 

1. Miejsce Prawa wodnego w systemie ochrony środowiska

a) Zasady ogólne ochrony środowiska wodnego
b) Prawo wodne a rozwiązania wynikające z innych aktów prawnych
c) Korzystanie z wód
– powszechne
– zwykłe
– szczególne

2. Rozwiązania przejściowe i wprowadzające

a) trwały zarząd (art. 531)
b) opłaty i kary pieniężne w okresie przejściowym (art. 533)
c) umowy i porozumienia (art. 534)
d) postępowania w sprawach wszczętych a niezakończonych (art. 545)
e) zmiana pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód (art. 562)

3. Rozwiązania o charakterze ogólnym

a) podstawowe pojęcia
b) własność wód
c) Polskie Wody jako zarządzający wodami oraz ich struktura organizacyjna i właściwość
poszczególnych organów
d) Spółki wodne
– podstawy działania
– uprawnienia mające wpływ na funkcjonowanie dróg publicznych
d) urządzenia pomiarowe
e) urządzenia wodne
– podstawy wykonania
– własność
– partycypacja w kosztach utrzymania
* Przesłanki
* Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wysokość partycypacji w kosztach utrzymania urządzenia

4. Zgody wodnoprawne

a) Pozwolenia wodnoprawne
– zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 389 i 390)
– podmioty zobowiązane do uzyskania
– postępowanie w przedmiocie wydania
* Strony postępowania
* Postępowanie w przedmiocie wydania
* Przesłanki uzasadniające odmowę wydania
* Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
b) Zgłoszenia wodnoprawne (art. 421)
– zakres przedmiotowy zgłoszenia
– wymagania formalne zgłoszenia
– sprzeciw od zgłoszenia (art. 423 ust. 5)
c) Oceny wodnoprawne
– zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 425)
– postępowanie w przedmiocie oceny wodnoprawnej
– decyzje kończące postępowanie (art. 426)
d) Zwolnienia od zakazu na obszarach zagrożonych powodzią gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności ich składowania oraz lokalizowania nowych cmentarzy (art. 77 ust. 3)
– postępowanie w przedmiocie zwolnienia
– decyzje kończące postępowanie
e) Odstępstwo od zakazu wykonywania robót mogących wpłynąć na stabilność lub szczelność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4)
– przesłanki uzasadniające zastosowanie odstępstwa
– postępowanie w przedmiocie odstępstwa
– decyzje kończące postępowanie

5. Odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do urządzeń drogowych oraz do urządzeń właścicieli nieruchomości przyległych

a) zmiana stosunków wodnych na gruncie, a drogi publiczne
– przesłanki wystąpienia (np. w wyniku zniszczenia istniejących urządzeń wodnych)
– postępowanie w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
b) odprowadzanie wód opadowych do urządzeń innych podmiotów
– wymagania formalne
– roszczenia z tego tytułu

6. Kontrola gospodarowania wodami

a) Zakres przedmiotowy kontroli (art. 334)
b) Podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli
c) Uprawnienia kontrolującego
d) Sposób przeprowadzenia kontroli
e) Środki pokontrolne
– zarządzenia pokontrolne
– wystąpienia pokontrolne
– nałożenie grzywny w drodze mandatu

7. Instrumenty ekonomiczne w gospodarce wodami (art. 267)

a) Opłaty za usługi wodne
* Zakres przedmiotowy obowiązku
* Podmioty zobowiązane do ponoszenia
* Podmioty ustalające opłatę
– Wody Polskie
– Organy wykonawcze gmin
* Sposób ustalenia opłaty
– opłaty stałe
– opłaty zmienne
– środki dowodowe wykorzystywane przy ustalaniu wysokości opłaty
* Postępowanie reklamacyjne
b) Opłaty podwyższone
– zakres przedmiotowy obowiązku ponoszenia
– podmioty zobowiązane do ich ponoszenia
– sposób ustalania
– odroczenie terminu płatności
– zmniejszenie odroczonych opłat podwyższonych
c) Pozostałe opłaty
– Zakres przedmiotowy obowiązku ponoszenia
– Podmioty zobowiązane do ich ponoszenia
– Sposób ustalania

8. Podsumowanie

9. Dyskusja

 

Szkolenie poprowadzi: r. pr. Krzysztof Gruszecki

Radca prawny. Były Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska, praktyk, autor licznych opinii i ekspertyz. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, m.in. komentarzy: „ Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011, 2016, 2017), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013, 2016, 2018), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009, Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011), „Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie bądź niszczenie drzew lub krzewów” (Wrocław 2018). Doświadczony wykładowca.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Gdańsk, 30 sierpnia 2018r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na dwa szkolenia lub przy zgłoszeniu min 5 osób, opust w wysokości 10%.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena podstawowa obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Prawo wodne a proces budowy i eksploatacji dróg

Miejsce i data:

Gdańsk, 30 sierpnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.