Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Przedmiotem zajęć będzie omówienie przebiegu procedury odwoławczej na poziomie instytucjonalnym, jak również jej wpływu na toczące się postępowania sądowoadministracyjne. W związku z szeregiem wątpliwości co do przebiegu postępowania przed WSA i NSA zajęcia obejmowały będą również zasady i sposób postępowania przed organami sądowymi, możliwe postępowania wyjaśniające oraz rozstrzygnięcia i ich wpływ na przebieg procedury konkursowej, jak i odwoławczej.

 

Program szkolenia: 

 

 1. Protest, jako środek zaskarżenia w procedurze konkursowej –  ujęcie proceduralne.
 2. Możliwe sposoby kwestionowania wyniku oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym.
 3. Autoweryfikacja i rozstrzygnięcie protestu.
 4. Skarga na procedurę odwoławczą do WSA –  elementy konieczne.
 5. Przypadki i przesłanki odrzucenia skargi i pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
 6. Skutki regulacji art. 64 ustawy wzdrożeniowej na procedurę sądową, w tym problematyka stosowania art. 52 i art. 54 PPSA.
 7. Skarga na bezczynność, czy przewlekłość procedury konkursowej i odwoławczej.
 8. Przebieg postępowania wyjaśniającego przed WSA i NSA.
 9. Problematyka art. 134 PPSA, a zatem zakresu związania sądu zakresem zarzutów protestu.
 10. Uwzględnienie skargi – przesłanki i podstawy prawne, ale i skutki dla Instytucji, w tym przebieg ponownej oceny.
 11. Pozostawienia protestu bez rozpatrzenia – orzeczenia sądowe.
 12. Wyczerpanie środków z alokacji w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, a postępowanie przed sądami administracyjnymi.
 13. Umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki.
 14. Tryb zaskarżania przez wnioskodawców informacji o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie po pozytywnej ocenie wniosku.
 15. Elementy skargi kasacyjnej składanej od orzeczeń WSA po procedurze odwoławczej.
 16. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa UE, m.in. książek „Procedura zwrotu środków europejskich w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego” oraz „Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego”. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz zwrotu środków europejskich. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 21-22 marca 2019 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9:00 – 15:00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 8 marca 2019 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Postępowanie sądowoadministracyjne w kontekście procedury konkursowej i odwoławczej w perspektywie finansowej 2014-2020

Miejsce i data:

Warszawa, 21 - 22 marca 2019 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.