Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

1. Nowe legalne definicje warunków formalnych i kryteriów wyboru wniosków do dofinansowania.
2. Tryb i procedura uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych we wnioskach po zmianach z 7 lipca 2017 roku.

3. Rundy, jako nowa instytucja podziału konkursu przez instytucje.
4. Zasady i tryb uzupełniania dokumentów dotyczących oceny kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie
w świetle nowelizacji.
5. Eksperci – nowe regulacje prawne.
6. Przesłanki zmiany umowy o dofinansowanie oraz żądania dokumentów i oświadczeń przed jej podpisaniem. Tryb procedowania instytucji.
7. Podstawowe zasady regulujące proces oceny i wyboru projektów do dofinansowania.
8. Dopuszczalność uzupełniania i poprawy dokumentacji aplikacyjnej w trybie ustawowym i pozaustawowym (braki formalne i oczywiste omyłki, ocena projektu kryteriami, zakaz dokonywania istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie / projektu).
9. Stosowanie kpa w procedurze odwoławczej (wyłączenie pracowników organu, doręczenia i sposób obliczania terminów). Tryb doręczeń w rozumieniu art. 43 ustawy wdrożeniowej.
10. Przykłady uchybień proceduralnych podczas dokonywanej oceny projektu, mające istotny wpływ na wynik sprawy.
11. Przesłanki negatywnej oceny projektu w ujęciu orzecznictwa sądowego. Przypadki odmowy podpisania umowy o dofinansowanie.
12. Formułowanie uzasadnienia negatywnego wyniku oceny.
13. Wymogi formalne protestu i ich uzupełnianie.
14. Przypadki pozostawiania protestu bez rozpatrzenia. Problematyka art. 54a ustawy wdrożeniowej.
15. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia z powodu wyczerpania alokacji po nowelizacji.
16. Kompetencje instytucji do rozpatrywania protestów (autoweryfikacja wyników oceny, rozstrzyganie protestów – rozstrzygnięcia kasatoryjne i reformatoryjne). Pojęcie listy uzupełniającej w świetle zmian z 7 lipca 2017 roku.
17. Umieszczenie projektu na liście projektów wybranych do dofinansowania wskutek procedury odwoławczej (w wyniku uwzględnienia protestu) a dostępność alokacji w konkursie oraz w działaniu.
18. Charakterystyka i przebieg ponownej oceny projektu.
19. Tryb wnoszenia skarg do sądów administracyjnych. Zakres kontroli sądowej.
20. Analiza orzecznictwa sądowego z lat 2016 – 2017 w zakresie oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 13-14 grudnia 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00 pierwszego dnia, w godzinach 9:00 – 15:00 dnia drugiego.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie podane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 1190 zł netto/os. Przy zgłoszeniu min. 5 osób, opust w wysokości 10 %.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 3 grudnia 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 w świetle zmian w prawie wprowadzonych w dniu 7 lipca 2017 roku

Miejsce i data:

Warszawa, 13 - 14 grudnia 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
1190.00 zł netto 1463.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.