Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Reguły szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem najnowszych opinii UZP:

 1. Zamówienia na dostawy podobne.
 2. Zamówienia na usługi, w tym usługi nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej.
 3. Zamówienia na roboty budowlane.
 4. Zamówienia nieplanowane.

II. Planowanie postępowań o zamówienie publiczne:

 1. Kiedy i jak sporządzić plan postępowań.
 2. Zakres informacji do planu.
 3. Aktualizacja planu postępowań.

 III. Reguły sporządzania i przekazania sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień do Prezesa UZP do 1 marca:

 1. Forma przekazania sprawozdania rocznego i możliwość korekty sprawozdania.
 2. Treść sprawozdania rocznego – podział na sekcje w zależności m.in. od wartości zamówienia, rodzaju zamówień, a także z wyłączeniem stosowania PZP.

 IV. Opis przedmiotu zamówienia – praktyka i orzecznictwo KIO:

 1. Charakterystyka wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe (m.in. próbki, karty katalogowe, certyfikaty) – termin składania, charakter, nowe reguły ich uzupełniania, konsekwencje „modyfikacji” przez zamawiającego terminu składania tych środków.

V. Ocena podmiotowa wykonawców dokonywana przez zamawiającego:

 1. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP – forma, termin złożenia i uzupełnienia.
 2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 PZP) oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
 3. Podmiotowe środki dowodowe – oryginał dokumentu elektronicznego (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) a reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia.

VI. Oferty – forma, badanie i ocena:

 1. Formy oferty w zależności od wartości zamówienia a przesłanki odrzucenia oferty.
 2. Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą, sankcje za brak skierowania wezwania do wykonawców.
 3. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, jak rozumieć okoliczności oczywiste niewymagające wyjaśnienia, forma wyjaśnień.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 17 stycznia 2023 r., w godzinach 9.00-15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 9 stycznia 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień

Miejsce i data:

Szkolenie online, 17 stycznia 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.