Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia RODO: 

Cel szkolenia: W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych osobowych). Nowe rozporządzenie (RODO) nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców i urzędy, za których niewykonanie grozić będzie dotkliwa kara finansowa. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z nowego Rozporządzenia UE, w tym nowych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań  dostosowawczych.Przedstawiona zostanie metodyka wdrożenia RODO w organizacji.  Wykład uzupełniany będzie ćwiczeniami i zadaniami praktycznymi.

Program szkolenia:

 1. Wstęp – istota i zastosowanie nowego Rozporządzenia UE.
 • Bezpośrednie stosowanie i bezpośredni skutek ogólnego Rozporządzenia.
 • Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
 • Niezależny organ nadzorczy.
 1. Przedstawienie metodyki dostosowania organizacji do wymagań RODO.
 2. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO.
  • Nowa definicja „danych osobowych”.
  • Administrator danych, współadministratorzy, podmiot przetwarzający.
  • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność).
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych (w tym zasady zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie na podstawie umowy itp.).
 4. Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (formułowanie klauzul informacyjnych, nowa treść klauzul informacyjnych, nowe zasady sporządzania klauzul).
 5. Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą.
  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo sprostowania danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo sprzeciwu.
  • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Nowe zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
  • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.
  • Zmiana dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności przetwarzania, procedury itp.).
 7. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 8. Inspektor Ochrony Danych.
 9. Wyznaczenie IOD; W jakich przypadkach istnieje obowiązek wyznaczenia IOD.
 10. Wymagania dotyczące IOD.
 11. Zadania IOD – status, umocowanie, podległość.
 12. Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.
 13. Outsourcing przetwarzania danych osobowych.
  • Konstrukcja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  • Warunki i zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych (w tym kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).

Szkolenie poprowadzi: r. pr. Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Maruta i Wspólnicy, rzecznik patentowy. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (UW). Doktorant w INP PAN. Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Ekspert w zakresie prawa autorskiego, danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Zajmuje się także negocjowaniem umów IT oraz umów licencyjnych. Patron merytoryczny oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty związane z prawem IT/IP na szeregu uczelniach wyższych. Prowadzi szkolenia dla praktyków.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 21 maja 2018 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 17 maja 2018 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) - jak przygotować się na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych

Miejsce i data:

Warszawa, 21 maja 2018 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.