Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia: 

Zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne w stosunku do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kryteriów i zakresu kontroli oraz podstaw prawnych unieważniania studiów i planów miejscowych. Szczególnej uwadze poświęcone zostaną zagadnienia dotyczące granic władztwa planistycznego gminy oraz dopuszczalnych ograniczeń wprowadzanych w aktach planistycznych gminy w stosunku do prywatnych gruntów. Na szkoleniu przedstawione zostaną również przyczyny uchyleń rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów unieważniających plany miejscowe. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną obowiązujące regulacje prawne oraz projektowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie uwag i odniesień do praktyki zarówno samego procesu planistycznego jak i procesu zaskarżania poszczególnych zapisów studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na szkoleniu omówione zostaną również skutki unieważnienia studiów oraz planów miejscowych oraz ich wpływ na prawomocne pozwolenia na budowę.

Program szkolenia: 

 1. Podmioty uprawnione do zaskarżenia studium i planu miejscowego (legitymacja skargowa z art. 101 ust. 1 u.s.g., możliwość zaskarżania zapisów planu odnoszących się do działek sąsiednich).
 2. Warunki formalne wniesienia skargi na studium i plan miejscowy (tryb, termin, powaga rzeczy osądzonej).
 3. Naruszenie interesu prawnego ustaleniami przyjętymi w studium i planie miejscowym.
 4. Istota i zakres władztwa planistycznego przy uchwalaniu aktów planistycznych (granice władztwa planistycznego i skutki jego przekroczenia wg najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych).
 5. Kryteria kontroli sądowej studiów i planów miejscowych (zasadnicze różnice między kontrolą decyzji WZ a aktami planistycznymi);
 6. Zakres oceny sądowej studium i planu miejscowego.
 7. Przykłady naruszenia prawa przez studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (istotne naruszenie zasad i istotne naruszenie procedury sporządzenia studium i planu).
 8. Dopuszczalne ograniczenie prawa własności postanowieniami miejscowego planu – przykłady.
 9. Rodzaje rozstrzygnięć sądowych.
 10. Wstrzymanie wykonalności aktów planistycznych gminy (zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
 11. Skutki prawne uchwalenia studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich wpływ na ostateczne pozwolenia na budowę.
 12. Wymogi formalne zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
 13. Zakres kontroli sądowej rozstrzygnięć nadzorczych.
 14. Udział gminy w postępowaniu nadzorczym.
 15. Uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego.
 16. Możliwość sprostowania rozstrzygnięcia nadzorczego.
 17. Najczęstsze przyczyny uchyleń rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 15 listopada 2022 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Sądowa kontrola aktów planistycznych gminy oraz rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Miejsce i data:

Szkolenie online, 15 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.