Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

I. Specyfikacja warunków zamówienia:

 1. Treść – przykłady wybranych postanowień SWZ kluczowych dla prawidłowości postępowania, wskazówki jak uniknąć błędów innych,
 2. Zmiany SWZ prowadzące do zmiany ogłoszenia, zwłaszcza w postępowaniu o wartości od progów unijnych – m.in. „problem” 48h, czy można zamieścić zmiany SWZ w dzień wolny od pracy.

II. Weryfikacja podmiotowa wykonawców:

 1. Ocena spełniania warunków udziału – na wybranych przykładach z praktyki i orzecznictwa,
 2. Ocena prawidłowości złożonych oświadczeń „wstępnych”, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń – rodzaje, forma, oryginalne dokumenty elektroniczne, cyfrowe odwzorowania i ich poświadczanie za zgodność.
 3. Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału, jak ma wykazać realność udostępnienia mu zasobów, czy i na jakich zasadach możliwa jest „podmiana” podmiotu trzeciego – studium przypadku,
 4. Weryfikacja wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tzw. Konsorcjum); „problemy” z praktyki i orzecznictwa KIO dotyczące oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp,
 5. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń oraz do uzupełnienia lub wyjaśnienia – treść, termin, forma, aktualność tych środków, jak rozumieć jednokrotność wezwania, jak zamawiający ma postąpić w przypadku samo uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę.

III. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – wybrane zagadnienia:

 1. Obligatoryjne podstawy, w tym ocena za pomocą podmiotowych środków dowodowych wykonawcy, podmiotu udostępniającego (rozbieżności stanowisk UZP i KIO),
 2. Wykluczenie za „nienależyte wykonanie” – studium przypadku na podstawie doświadczeń i praktyki orzeczniczej, w tym podejście KIO do wypełnienia JEDZ,
 3. Procedura samooczyszczenia wykonawcy – kiedy wykonawca może ją przeprowadzić a ocena dokonywana przez zamawiającego.

IV. Badanie i ocena ofert:

 1. Ocena ofert, w tym pod kątem prawidłowości opatrzenia podpisami elektronicznymi,
 2. Rażąco niska cena lub koszt w ofercie – kiedy trzeba wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, jak rozumieć okoliczności oczywiste nie wymagające wyjaśnienia, czy wzywać wykonawcę gdy jego oferta podlega odrzuceniu na innej podstawie, w jaki sposób wykonawca powinien obalić takie domniemanie, forma wyjaśnień, termin na wyjaśnienia i skutki jego niedotrzymania,
 3. Odrzucenie oferty – przesłanki, kiedy należy zawiadomić o odrzuceniu, treść zawiadomienia o odrzuceniu,
 4. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o tym – treść, uzasadnienie faktyczne i prawne, wskazówki działania w świetle orzecznictwa KIO.

V. Sporządzenie dokumentacji postępowania:

 1. Jak wypełnić protokół w trybie podstawowym w procedurze krajowej, a jak w przetargu niegraniczonym według wzorów protokołów – analiza wybranych pozycji, czy można usunąć lub dodać nowe pozycje w protokole,
 2. Załączniki do protokołu postępowania,
 3. Reguły przechowywania protokołu, w tym obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu dokumentów,
 4. Reguły udostępniania dokumentacji wnioskodawcy, w tym wykonawcom.

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 28 listopada 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 18 listopada 2022 r.

 

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Prawo zamówień publicznych w praktyce – przygotowanie i zmiany specyfikacji warunków zamówienia, weryfikacja podmiotowa wykonawców, badanie i ocena ofert oraz sporządzanie dokumentacji postępowania

Miejsce i data:

Szkolenie online, 28 listopada 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.