Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

 

I. Zasady udzielania zamówień w praktyce:

 1. Zasada pisemności w rozumieniu Pzp a komunikacja zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków elektronicznych,
 2. Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia a przepisy odrębne, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 3. Ograniczenie jawności w zamówieniach ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa – praktyka, orzecznictwo, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. Informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa – wymagania „techniczne” ich przekazania, reguły „strategii” działania zamawiającego,
 5. Zasada obiektywizmu i bezstronności – problematyka oświadczeń z art. 56 ust. 4 Pzp a sankcje z tytułu naruszenia przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Jawność zawartych umów – obowiązkowy publiczny rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych od 1.07.2022 r.:

 1. Z jakich umów informacje podlegają wprowadzeniu do rejestru umów?
 2. Czy faktura to umowa/dowód zawarcia umowy? Czy w rejestrze zamieszcza się informacje z faktur?
 3. Jakie informacje ma zawierać rejestr umów?
 4. Jakie są ograniczenia w zakresie obowiązku zamieszczania informacji w rejestrze umów?
 5. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych.

III. Terminy w zamówieniach publicznych a regulacje kodeksu cywilnego:

 1. Reguły liczenia terminów wg Pzp i KC – m.in. termin w godzinach, dniach, miesiącach, aspekt dni roboczych,
 2. Terminy składania ofert w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym – jak je ustalać, aby nie naruszyć przepisów Pzp,
 3. Terminy na zadawanie pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz udzielanie na nie odpowiedzi,
 4. Termin związania ofertą – specyfika rozwiązań w Pzp w relacji do przepisów KC.

IV. Podpisy elektroniczne wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne na tle regulacji odrębnych – zagadnienia wybrane:

 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny (formaty, oprogramowania) – przepisy Pzp, wybrane regulacje z: rozporządzenia unijnego e-IDAS, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 2. Podpis zaufany – przepisy m.in. ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. Podpis osobisty – przepisy ustawy o dowodach osobistych,
 4. Wymagania odnośnie do weryfikacji podpisów elektronicznych.

V. Dokumenty elektroniczne:

 1. Definicja dokumentu elektronicznego w rozporządzeniu unijnym e-IDAS a przepisy rozporządzenia o elektronizacji wydanego na podstawie Pzp,
 2. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), relacja przepisów Pzp do przepisów odrębnych, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy Ordynacja podatkowa – warsztat na wybranych przykładach,
 3. Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań m.in. podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia.

 VI. Oferty w zamówieniach publicznych:

 1. Jak rozumieć „ofertę” w zamówieniach publicznych,
 2. Forma oferty w zamówieniu krajowym i unijnym,
 3. Pełnomocnictwo – forma, wymagania co do treści, reguły składania i uzupełniania w świetle Pzp w relacji do kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o notariacie,
 4. Oferta niezgodna z ustawą,
 5. Nieważność oferty na podstawie przepisów odrębnych,
 6. Oferta z rażąco niską ceną oraz oferta złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji.

VII. Umowy w sprawach zamówień publicznych – zagadnienia wybrane:

 1. Forma umowy – umowa w formie pisemnej, elektronicznej, hybrydowej?
 2. Zmiany umowy – forma i ocena dopuszczalności aneksowania.

 

Szkolenie poprowadzi: Radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 24 czerwca 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 16 czerwca 2022 r.

 

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zamówienia publiczne w 2022 r. z uwzględnieniem orzecznictwa KIO, interpretacji najistotniejszych przepisów, aktów wykonawczych, ustaw powiązanych z ustawą Pzp

Miejsce i data:

Szkolenie online, 24 czerwca 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,