Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia:

I. Specyfika oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z udziałem podmiotów trzecich oraz w ramach konsorcjum

 1. Jak wykonawca ma wykazać spełniane warunków udziału, jeżeli polega na zasobach podmiotów udostępniających
 2. Oświadczenie wstępne wykonawcy i podmiotów trzecich
 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – treść i forma oraz reguły uzupełniania
 4. Podmiot udostępniający zasoby a podwykonawca
 5. Wykazanie spełniania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) – szczególne wymagania
 6. Warunek uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
 7. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – treść, forma, uzupełnianie

II. Tryb podstawowy oraz tryb przetargu nieograniczonego, w tym z tzw. procedurą odwróconą – praktyczne aspekty dotyczące podmiotowych środków dowodowych oraz inne dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

 1. Oświadczenie wstępne (o którym mowa wart. 125 ust. 1 Pzp) – treść, charakter, forma, aktualność oraz reguły składania i uzupełniania
 2. Podmiotowe środki dowodowe – reguły żądania (kiedy zachodzi możliwość, a kiedy obowiązek), w tym „kontrowersje” w zakresie oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, oświadczenia związanego z grupą kapitałową
 3. Kanał komunikacji wykorzystywany przy wymaganiu złożenia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych – jakie obowiązki ma zamawiający, case study z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa KIO
 4. Jak rozumieć jednokrotność wezwania do uzupełnienia
 5. Rodzaje i formy podmiotowych środków dowodowych – jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a jakich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 6. Terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych, jak rozumieć „aktualność na dzień złożenia” – case study
 7. Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.), „pułapki” przepisów rozporządzenia o elektronizacji w relacji do przepisów odrębnych
 8. Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia oraz innych dokumentów lub oświadczeń

III. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 1. Reguły dotyczące przesyłania ofert „elektronicznych” – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku „oferty” zawierającego skompresowane dokumenty
 2. Pełnomocnictwo – forma w zależności od wartości zamówienia, „problemy” z oceną uzupełnionego pełnomocnictwa, co ma znaczenie – data, treść, a może podpis?
 3. Termin związania ofertą, w tym obowiązki zamawiającego dotyczące podania daty, przedłużanie terminu, forma oświadczenia wykonawcy i sposób jego przekazania – „negatywne” przykłady z praktyki
 4. Wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 5. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w postaci elektronicznej – na co zwrócić uwagę, aby uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium, jak zwrócić takie wadium, przykłady dobrych i złych praktyk

IV. Badanie i ocena ofert

 1. Jaki termin może określić zamawiający wzywając wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty oraz rażąco niskiej ceny
 2. W jakiej formie wykonawca ma przekazać wyjaśnienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jaka powinna być treść wyjaśnień, aby były „wystarczające”
 3. Skutki złożenia wyjaśnień odnośnie treści oferty lub rażąco niskiej ceny przez wykonawcę po wyznaczonym terminie – czy są takie same?
 4. Odrzucenie oferty – uzasadnienie faktyczne i prawne  – case study na wybranych przesłankach odrzucenia, m.in. „brak” podpisu elektronicznego („problem” tzw. plików zewnętrznych), niewłaściwy podpis, podpis nieważny, oferta niezgodna z ustawą a oferta niezgodna z wymaganiami „technicznymi”, oferta niezgodna z warunkami zamówienia

 

 

Szkolenie poprowadzi: Radca prawny dr Andrzela Gawrońska-Baran

 

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. Współautorka publikacji „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” (wyd. Wolters Kluwer marzec 2021). Autorka publikacji „Specyfikacja warunków zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami” (wyd. C.H. Beck, lipiec 2021).

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 23 września 2022 r., w godzinach 9.00 – 15.00

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 590 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 15 września 2022 r.

 

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Kluczowe problemy w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych według nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Miejsce i data:

Szkolenie online, 23 września 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
590.00 zł netto 725.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,