Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

W dniu 14 października 2016 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Nowe zasady wymagają od zamawiających będącymi jednostkami sektora finansów publicznych (w tym JST) stosowania tzw. zasady rozeznania rynku w przypadku zamówień pomiędzy 20.000 a 50.000 PLN oraz zasady konkurencyjności w przypadku zamówień wyłączonych
ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł.

 

Najważniejsze zmiany w porównaniu w dotychczasowymi wytycznymi:

– z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą;

– uregulowano zasady łącznego szacowania wartości zamówień w różnych projektach;

– zmniejszono wymogi formalne dla zamówień do 50.000 PLN. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi
czy dostawy.

– wprowadzono szeroki zakres wyjątków od stosowania zasady konkurencyjności;

– wprowadzono szeroki zakres możliwości zmian umów zawartych w ramach zasady konkurencyjności;

– z wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie sposobu zachowania beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

 

Program szkolenia:

1.Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi).

2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie.

3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.

4. Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.

5. Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto.

6. Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku).

7. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto:

a) obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych;

b) upublicznianie postępowania;

c) opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu;Podejrzyj zmiany (otwieraj w nowym oknie)

d) konflikt interesów;

e) przebieg i dokumentowanie postępowania;

f) szacowania wartości zamówienia.

8. Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020:

a) szacowanie wartości zamówienia publicznego;

b)wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia publicznego przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;

c) ustalanie terminów dla wykonawców przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;

d)upublicznianie informacji o postępowaniach o zamówienie publiczne przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;

e) kryteria oceny ofert przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020;

f) klauzule społeczne – obowiązek, czy uprawnienie zamawiającego?

g) stosowanie trybów niekonkurencyjnych w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia);

h) możliwość skracania terminów wynikających z PZP lub dyrektyw UE.

9. Szczegółowe omówienie taryfikatora korekt finansowych.

 

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Puchacz

Prawnik. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE. Prowadzi szkolenia dla praktyków. Szkolenia prowadził m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości. W szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i RIO. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu artykułów w prasie fachowej, stały współpracownik miesięcznika Przetargi publiczne.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Warszawa, 5 września 2017 r., w godzinach 09:00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed terminem szkolenia.

Koszt szkolenia: 490 zł /os. Przy zgłoszeniu na szkolenie min. 4 osób z urzędu, opust w wysokości 10 %.

Powyższa cena jest ceną netto, przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych podatek VAT nie zostanie naliczony.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Płatność:

  • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
  • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 1 września 2017 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Miejsce i data:

Kraków, 05 września 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • serwis kawowy oraz lunch.