Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia:

Przedstawienie pracownikom zarządców dróg publicznych najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie ustawy o drogach publicznych. Dotyczyć to będzie umiejscowienia opłat i kar, zasad ich wymierzania i przesłanek stosowania ulg. Omówione zostaną również zagadnienia przedawnienia tych należności, ale i przedawnienia prawa do wydania decyzji.

Znaczna część zajęć zostanie poświęcona kwestii prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych, których celem jest orzeczenie takiej należności.

Podczas szkolenia omówione zostaną też konsekwencje wprowadzonej 11 września 2015 r. tzw. ustawy krajobrazowej, która w sposób istotny modyfikuje pojęcie reklamy w pasie drogowym i poza nim oraz inne zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego. Ustawa ta wprowadziła również pojęcie opłaty reklamowej, mającej charakter opłaty lokalnej. Omówione zostaną nadto nowe zasady umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym. Wszystkie te zagadnienia zostaną przedstawione w oparciu o praktykę i najnowsze orzecznictwo sądowe.

 

Program szkolenia:

 1. Umiejscowienie należności  – opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, czy przebudowę lub budowę zjazdu do drogi publicznej w systemie finansów publicznych oraz konsekwencje procesowe i materialnoprawne.
 2. Zakres stosowania działu III ordynacji podatkowej do należności nakładanych w trybie ustawy o drogach publicznych.
 3. Postępowanie administracyjne wszczynane w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych na wniosek i z urzędu. Wymogi formalne wniosku o uchylenie zezwolenia na wybudowanie zjazdu lub jego przebudowanie. Wymogi formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Braki i uzupełnienie braków w/w wniosków.
 4. Okres zajęcia pasa drogowego i opłata za zajęcie jako elementy niezbędne zezwolenia.
 5. Zasady gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniach administracyjnych, których celem jest nałożenie opłat, czy kar z ustawy o drogach publicznych (jak materiał kontrolny, np. z wizji lokalnej włączyć do materiałów postępowania administracyjnego, jakie są dowody konieczne będące podstawą orzekania).
 6. Studium przypadków zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Studium przypadków przebudowy lub budowy zjazdu do drogi publicznej bez zezwolenia. Najnowsze orzecznictwo sądowe.
 7. Zasady ustalania stron postępowania administracyjnego m.in. spółki cywilne, spółki prawa handlowego, współwłaściciele, komitety wyborcze czy małżonkowie.
 8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – elementy konieczne, postępowanie na wniosek, czasowość zezwolenia, problematyka przedłużenia trwania zezwolenia, możliwość objęcia zezwoleniem okresu od daty złożenia wniosku i przed tą datą.
 9. Przedawnienie należności powstałych na podstawie ustawy o drogach publicznych. Przedawnienie prawa do wydania decyzji administracyjnej nakładającej kary pieniężne. Przesłanki przerwania i zawieszenia terminu przedawnienia.
 10. Przywrócenie stanu poprzedniego z art. 40 ust. 15 a z art. 36 ustawy o drogach publicznych – różnice i podobieństwa.
 11. Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań.
 12. Pojęcie reklamy w rozumieniu art. 4 pkt. 23 ustawy o drogach publicznych po nowelizacji z dnia 11 września 2015 r.
 13. Reklamy w pasie drogowym, a reklamy poza pasem i związane z tym uprawnienia zarządców dróg.
 14. Uprawnienia zarządcy dotyczące umów cywilnoprawnych w zakresie umieszczania w pasie drogowym tablic i urządzeń reklamowych.
 15. Opłata reklamowa i jej wpływ na wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 16. Zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) ich wpływ na interpretację przepisów ustawy o drogach publicznych.
 17. Zmiana właściciela urządzenia w pasie drogowym a zmiana zezwolenia na zajęcie pasa, a zmiana kategorii drogi publicznej a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
 18. Decyzje i opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych. Decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej i możliwość przeniesienia uprawnień z tych decyzji.

 

Uwaga! Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają możliwość zakupu książki z rabatem 10% „Zarządzanie pasem drogowym w praktyce. Zezwolenie na zajęcie, nakładanie kar i opłat w świetle orzecznictwa sądowego”, wydanie czerwiec 2017 r., autor Łukasz Sadkowski.

 

Szkolenie poprowadzi: Sędzia Łukasz Sadkowski

Sędzia, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa UE. Wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji. Były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego. Doświadczony wykładowca, przeprowadził liczne szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych oraz ustawy o drogach publicznych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; agencji rządowych, m.in. Agencji Rynku Rolnego w Warszawie; organów skarbowych; organów samorządowych wszystkich szczebli; administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: Kraków, 13 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Zostanie wskazane na 7 dni przed szkoleniem.

Koszt szkolenia: 490 zł /os.

Powyższa cena to kwota netto. Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie jest finansowane w min. 70% ze środków publicznych. W innym przypadku podatek VAT wynosi 23%.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy oraz lunch.

Koszt książki „Zarządzanie pasem drogowym w praktyce. Zezwolenie na zajęcie, nakładanie kar i opłat w świetle orzecznictwa sądowego”, wynosi 79 zł. Uczestnikom szkolenia udzielamy rabatu 10%. Cena po rabacie wynosi 71,10 zł. Przesyłka gratis!

Płatność: Po szkoleniu, przelewem, w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 7 grudnia br.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zarządzanie pasem drogowym, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego i wybudowanie czy przebudowę zjazdu do drogi publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego

Miejsce i data:

Kraków, 13 grudnia 2017 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
490.00 zł netto 602.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwis kawowy oraz lunch.