Ładowanie Wydarzenia
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Program szkolenia: 

I. Główne kierunki zmian w zakresie zasad udzielania zamówień w projektach UE nie objętych Prawem Zamówień Publicznych:

 • Rezygnacja z procedury rozeznania rynku,
 • Jeden próg dla wszystkich zamówień,
 • Zmiany w zakresie sposobu składania ofert – nowe obowiązki oferentów biorących udział w postępowaniach realizowanych w ramach zasady konkurencyjności.

II. Zasada konkurencyjności – charakterystyka procedury:

 • Wyłączenia – bezwzględne oraz względne i zasady ich stosowania,
 • Procedura realizacji zamówienia – szacowanie wartości zamówienia, zamówienia częściowe, konflikt interesów, opis przedmiotu zamówienia, wadium, warunki udziału, kryteria oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, protokół z postępowania,
 • Ogłoszenie o zamówieniu – terminy, sposób komunikacji, wymagane elementy ogłoszenia o zamówieniu, zmiany w ogłoszeniu, anulowanie postepowania,
 • Umowa o udzielenie zamówienia – forma i zakres umowy, możliwość zmiany umowy.

III. Aplikacja Baza Konkurencyjności 2021:

 • Nowe funkcjonalności,
 • Obowiązek składania ofert za pośrednictwem aplikacji,
 • Komunikacja zamawiającego i oferentów,
 • Procedury awaryjne na wypadek błędów aplikacji,
 • Zasady wsparcia help-desk.

 

Szkolenie poprowadzi: Dariusz Kamiński

Ekspert zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2003 roku. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, zamówień, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Trener z 18-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system zarządzania środkami pomocowymi, jak również dla potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania. Wykładowca akademicki, współpracujący m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 20 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Zasada konkurencyjności w perspektywie 2021-2027 – nowe zasady udzielania zamówień w projektach UE

Miejsce i data:

Szkolenie online, 20 czerwca 2023 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia.