Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Cel szkolenia: 

Błędy organów administracji publicznej w określaniu kręgu stron postępowania w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz udzielenia pozwoleń na budowę to jedna z najczęstszych przyczyn uchylania tych decyzji. Badanie posiadania interesu prawnego w tego rodzaju sprawach jest zagadnieniem istotnym zarówno z punktu widzenia oceny prawidłowości wydanych decyzji, jak i sprawności prowadzonych przez inwestorów procesów budowlanych. I choć zagadnienie to jest przedmiotem analizy licznych orzeczeń sądowych, to w dalszym ciągu przysparza wielu problemów praktycznych.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących badania interesu prawnego w postępowaniach zmierzających do ustalenia warunków zabudowy oraz udzielenia pozwolenia na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań, w których uczestniczy wiele podmiotów. Wśród zagadnień problematycznych omówione zostaną m.in. takie kwestie jak: trudności w określaniu obszaru oddziaływania planowanej inwestycji, zakres przepisów odrębnych, z których można wywieść interes prawny, trudności w prowadzeniu postępowania ze względu na brak wiedzy na temat aktualnych adresów zamieszkania uczestników postępowania, brak informacji na temat następców prawnych zmarłych uczestników, czy też problemy w ustanawianiu kuratorów spadku. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z uchylaniem ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę z powodu pominięcia podmiotów jako stron postępowania.

Program szkolenia: 

 1. Kto jest stroną postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz udzielenia pozwolenia na budowę,
 2. Obszar oddziaływania inwestycji jako kryterium oceny posiadania przymiotu strony,
 3. Przykłady orzeczeń sądowych odnoszących się do nowej treści art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane,
 4. Przykłady przepisów, z których można wywieść interes prawny,
 5. Etapy badania interesu prawnego,
 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w charakterze strony,
 7. Skutki braku wykazania interesu prawnego,
 8. Możliwość uchylenia ostatecznych decyzji WZ oraz pozwoleń na budowę ze względu na wadliwe ustalenie kręgu stron postępowania (wznowienie postępowania na podstawie art. 141 § 1 pkt 4 k.p.a.),
 9. Problemy organów w zakresie ustalania kręgu stron postępowania (śmierć strony, zmiana adresu zamieszkania, obowiązek ustanowienia kuratora spadku).

 

Szkolenie poprowadzi: radca prawny dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Członek zespołu prawno-urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 

Informacje organizacyjne:

Termin i czas trwania szkolenia: 22 marca 2022 r., w godzinach 10.00 – 16.00.

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online.

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

Płatność:

 • dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia,
 • dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia (skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres: szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do dnia 14 marca 2022 r.

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl

Dokumenty do pobrania:

 

Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie
Opis szkolenia
Wyślij zgłoszenie

Formularz zamówienia

Temat szkolenia:

Status strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na budowę

Miejsce i data:

Szkolenie online, 22 marca 2022 r.

Dane instytucji/firmy

Dane uczestników szkolenia

Chcę zgłosić osób/osoby

Dane osoby do kontaktu

Informacje dodatkowe

Pobierz oświadczenie

Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do tego osobę oświadczenie prześlij do nas e-mailem na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56.

Płatność

Uwagi

* Pola obowiązkowe w formularzu - przed wysłaniem zgłoszenia upewnij się, że wszystkie są wypełnione.

Formularz zgłoszeniowy nie został wysłany

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*) i spróbuj jeszcze raz. Aby Ci to ułatwić, pola wymagające uzupełnienia zostały zaznaczone czerwonym kolorem.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia na szkolenie

Twój formularz został poprawnie wysłany. Wkrótce otrzymasz jego kopię na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby do kontaktu. Jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej, sprawdź też folder ze spamem, ponieważ e-maile wysyłane automatycznie czasem do niego trafiają.

Podsumowanie

Koszt szkolenia/osoba
690.00 zł netto 848.70 zł brutto
Łączny koszt szkolenia dla zgłoszonych osób
zł netto zł brutto

Powyższy koszt uwzględnia należne rabaty.

Koszt szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,